داده سامـــــــان
سپـــــهر
sardchal

نرم افزار تسکینو، نرم افزار مدیریت و برنامه ریزی کارها

تسکینو نسخه سازمانی، ابزاری کاربردی جهت برنامه‌ریزی، پیشبرد فرآیندها و مسئولیت‌های هر بخش از سازمان، تعیین مسئولیت‌ها توسط مدیر مربوطه می باشد. این نرم افزار مدیریت و نظارت بر روند پیشرفت وظایف و کارها حتی در کوچکترین بخش سازمان را برای مدیران سازمان امکان پذیر می کند.

تسهیل برنامه‌ ریزی

نسخه سازمانی نرم افزار تسکینو راهکاری جامع در جهت تسهیل فرایند برنامه ریزی و مدیریت مراحل مختلف انجام وظایف برای کاربران و مسئولین بخش‌های مختلف در تمامی سطوح سازمان می باشد.

نظارت بر وظایف و پیشبرد اهداف سازمان

مدیران سازمان وظیفه دارند برنامه ریزی هدفمند و مؤثری برای وظایف و فرایند سازمان پیاده سازی نمایند و تحقق اهداف از پیش تعیین شده سازمان را تامین نمایند. نسخه سازمانی نرم افزار تسکینو این امکان را برای سازمان شما فراهم نموده و با بکارگیری آن، زمینه نظارت بر وظایف و پیشبرد اهداف سازمان به نحو موثری فراهم خواهد شد.

نرم افزار برنامه ریزی و مدیریت کارها
webکد امنیتی